Müügi Üldtingimused

(kuuluvad tellimuslepingu juurde)

Kehtivad alates “21.”detsember 2009.a.

 1. 1. Üldsätted ja mõisted
  1. 1.1. Käesolevate tüüptingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) on kindlaks määratud müügitingimused European Storage Equipment OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) ja ostja vahel (edaspidi nimetatud Ostja). Ostjat ja Müüjat nimetakse Üldtingimustes edaspidi Pool või koos Pooled.
  2. 1.2. Üldtingimused on Müüja ja Ostja vahel sõlmitava tellimuslepingu (edaspidi nimetatud Leping) lahutamatuks lisaks.
  3. 1.3. Lepingus määratakse kindlaks Müüja poolt müüdav asi (edaspidi nimetatud Kaup), samuti Kauba omadused, kvaliteet, pakend, hind, ettemaksu suurus, üleandmise tingimused ja tähtaeg, veokulude suurus, Poolte andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks.
  4. 1.4. Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest.
 2. 2. Müügihinna tasumine
  1. 2.1. Ostja tasub ettemaksuna 3 (kolme) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest Lepinguga kokkulepitud summa.
  2. 2.2. Ülejäänud osa Kauba hinnast tasub Ostja 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on Ostjale teatanud Kauba Ostjale üleandmiseks valmispanekust. Ostja kohustub tasuma Kauba hinna täies ulatuses enne Kauba omandiõiguse üleminekut.
  3. 2.3. Lepingus ettenähtud maksed tasub Ostja Müüja pangaarvele.
  4. 2.4. Kui Ostja taganeb Lepingust enne Lepingu täitmist ja Kauba üleandmist, jääb Ostja poolt tehtud ettemaks Müüjale.
 3. 3. Kauba üleandmine ja vastuvõtmine
  1. 3.1. Ostjale Kauba üleandmisega kaasnevate transpordikulude suurus ja hüvitamine määratakse Lepinguga.
  2. 3.2. Ostjale tarnitud kauba vastuvõtmine, mahalaadimine ja territooriumisisene transport paigalduskohta toimub Ostja poolt ja vastutusel. Müüja poolt kauba mahalaadimine ja territooriumisisene transport paigalduskohta toimub vastavalt European Storage Equipment OÜ lisateenuste hinnakirjale.
  3. 3.3. Kauba paigaldustööde korral tagab Ostja, et:
   1. 3.3.1. Paigaldustöö alguseks on ruum valmis ehitatud ja vastab pakkumise aluseks olnud joonistele, ruum on vaba detailide ladustuseks ning paigaldustööde teostamiseks. Ühtlasi tagab Ostja Kauba transpordiga kohaletoomiseks piisava suurusega läbipääsuavad ning piisava ruumi paigaldusalal.
   2. 3.3.2. Põrandapind on loodis ehituseeskirjade mõistes ja piisava kandevõimega; põrandasse võib kinnitusvahenditele puurida avad sügavusega kuni 120 mm.
   3. 3.3.3. Müüjal võimaldatakse teostada paigaldustöid tööpäeviti 8.00 – 17.00 vahelisel ajal ilma katkestuseta.
   4. 3.3.4. Müüja kasutusse antakse paigalduskoha läheduses ca 10m2 suurune valgustatud ja kuiv, lukustatav ruum riietumiseks ja töövahendite hoidmiseks ning tagatakse Müüja autole tasuta parkimiskoht objekti territooriumil.
   5. 3.3.5. Elektritööriistade jaoks on 220V elektripistikud mitte kaugemal kui 20m paigaldusalast, vajaduse korral ka tööstusvool.
   6. 3.3.6. Paigaldusala vastab sisetöö tingimustele (normaalne valgustatus ja temperatuur, ilmastikukaitse).
   7. 3.3.7. Paigaldustöödeks antakse Müüja kasutusse tõstuk, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
   8. 3.3.8. Pakkematerjal ja sellega kaasneva prügi ladustatakse Ostja territooriumil ettenähtud kohta.
  4. 3.3. Kauba omandiõigus läheb üle Ostjale peale Kauba müügihinna täielikku laekumist Müüjale.
  5. 3.4. Koos Kaubaga annab Müüja Ostjale üle kõik Kauba juurde kuuluvad dokumendid.
 4. 4. Lisatööd
  1. 4.1. Kauba mahalaadimine ja territooriumisisene transport.
  2. 4.2. Täiendav loodimine (tingituna RYL mõistes mitteloodis aluspinnast).
  3. 4.3. Mööbli, kaupade vms. ümberpaigutamine, kui ruum pole vaba
  4. 4.4. Paigaldusjärgne puhastus.
  5. 4.5. Paigalduse maksumus ei sisalda paigaldatava objekti muudatustest tulenevaid võimalikke lisakulutusi.
  6. 4.6. Tehtud lisatööd arveldatakse hinnakirja alusel, mis on kättesaadav European Storage Equipment OÜ esindustes ning leheküljel www.ese.ee
 5. 5. Garantii Kaubal on tootja garantii.
 6. 6. Poolte vastutus
  1. 6.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.
  2. 6.2. Juhul, kui Ostja viivitab müügihinna tasumisega üle kokkulepitud tähtaja, on Müüjal õigus nõuda viivist, mille suuruseks on 0,12 (null koma kaksteist) % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
 7. 7. Teadete edastamine
  1. 7.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.
  2. 7.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.
  3. 7.3. Poolte Lepingust taganemise avaldused, samuti Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.
  4. 7.4. Ostja nõustub, et Müüja säilitab müügiprotsessi käigus Ostja kohta saadud kontaktandmed (juriidilise isiku nimi, vastutava või kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe päringute ning sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste ja -huvide analüüsiks ning analüüsi tulemusel Ostjale sobivate pakkumiste tegemiseks. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud Ostja andmeid kolmandale osapoolele.
 8. 8. Lõppsätted
  1. 8.1. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist Poolte poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
  2. 8.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus.

Viited: laoriiulite müük | metallriiulid | riiulisüsteemid | metallmööbel | tööstustarvikud